Årsredovisning

Redovisningens syfte är att informera företagets intressenter om företagets resultat, ställning och utveckling.


En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.


Vi har lång erfarenhet inom området årsredovisning. Vi kan de komplexa regler och standarder som styr en årsredovisning och hur den ska upprättas.

unsplash